Privacy statement

De Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming bij de verwerking van uw persoonsgegevens. U tekent hiervoor bij het invullen van het inschrijfformulier / de doorlopende machtiging;
 • wij passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft, dan kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres: info@kinderspeeltuin.com.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnementhouders
Persoonsgegevens van de kinderen en ouders die bij de Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek een abonnement aangaan worden vastgelegd om:

 • lidmaatschapspasjes aan te maken voor de kinderen;
 • een ledenlijst te kunnen maken ten behoeve van de toezichthouders;
 • de jaarlijkse contributie te kunnen incasseren bij de ouders. De grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens is terug te vinden in de inschrijving van de kinderen als lid van Stichting
  Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek.

  Om invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen worden de navolgende gegevens vastgelegd:

  Voor de lidmaatschapspasjes en de ledenlijst:
 • naam kind
 • geboortedatum
 • adres
 • postcode / woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

  Voor het incasseren van de jaarlijkse contributie:
 • naam van degene die het lidmaatschap betaalt
 • adres
 • postcode / woonplaats
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

  Het bovenstaande geldt ook voor gezinnen die er voor kiezen om vrienden te blijven van de Kinderspeeltuin. De bankgegevens zijn in beheer en alleen bekend en beschikbaar bij de penningmeester van de stichting.

  Deze persoonsgegevens worden door de Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek maximaal 1 jaar bewaard na het aflopen van het lidmaatschap. Daarnaast blijven de gegevens maximaal 7 jaar bewaard in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van de vrijwilligers die actief zijn voor de Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek worden vastgelegd om:

 • eenvoudig met hen te kunnen communiceren;
 • bij hen de jaarlijkse attentie als dank voor de inzet te kunnen bezorgen;
 • aan hen de vrijwilligersvergoeding aan het einde van het jaar te kunnen betalen.

  De grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens is gelegen in het feit dat betreffende persoon zich inschrijft als vrijwilliger van de Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek.

  Om invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen worden de navolgende gegevens vastgelegd:
 • naam
 • adres
 • postcode / woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

  De bankgegevens zijn in beheer en alleen bekend en beschikbaar bij de penningmeester van de stichting. Deze persoonsgegevens worden door de Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek maximaal 1 jaar bewaard na het stoppen van de betreffende persoon als vrijwilliger van de Kinderspeeltuin. Daarnaast blijven de gegevens maximaal 7 jaar bewaard in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors
Persoonsgegevens van de personen / bedrijven die de Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek een financieel warm hart toedragen worden vastgelegd om:

 • invulling te kunnen geven aan de sponsorovereenkomst.

De grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens is gelegen in het feit dat betreffende persoon of bedrijf bereid is de Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek financieel te ondersteunen.

Om invulling te geven aan bovenstaande doelstelling worden de navolgende gegevens vastgelegd:

 • naam
 • adres
 • postcode / woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (bij incasso machtiging)

  De bankgegevens zijn in beheer en alleen bekend en beschikbaar bij de penningmeester van de stichting.

  Deze persoonsgegevens worden door de Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek maximaal 1 jaar bewaard na het stoppen van de betreffende persoon / bedrijf als sponsor van de Kinderspeeltuin. Daarnaast blijven de gegevens maximaal 7 jaar bewaard in de financiële administratie.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware zoals up to date virusscanners en firewalls;
 • geheimhoudingsverklaring, te tekenen door iedereen die toegang tot persoonsgegevens nodig heeft.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikbaar hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderspeeltuin.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Zevenbergschen Hoek, 10 juli 2020
Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek